Mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/II/B/0154 „Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou“ – „Podróże między historią a współczesnością“

            Mikroprojekt

    č. INT/EK/KAR/1/II/B/0154

 „Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou“ 

„Podróże między historią a współczesnością“

je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020

 

Vedúci partner – žiadateľ / Partner wiodący :
wnioskodawca Gmina Besko

Názov mikroprojektu / Tytuł mikroprojektu Podróże między historią a współczesnością:
Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou

Prioritná os / Oś priorytetowa:
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ / Cel szczegółowy:
Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Kód intervencie / Kod interwencji:
095. Rozvoj a podpora verejných služieb v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva

Typ mikroprojektu / Typ mikroprojektu:
spoločný / wspólny

Obdobie realizácie mikroprojektu / Okres realizacji mikroprojektu:
07-2018 – 06-2019

Hlavný cieľ mikroprojektu a spôsob, akým prispieva k realizácii špecifického cieľa programu / Cel ogólny mikroprojektu oraz sposób w jaki przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu:
Celkovým cieľom projektu je vytvorenie, podpora a rozvoj existujúcich turistických atrakcií založených na prírodných hodnotách Prielomov Wisłoka, bohatej histórii a kultúrnom dedičstve, založenom na slovenských skúsenostiach z okolia Sniny. Plánovaná rekonštrukcia bitky z prvej svetovej vojny v Mymoni v kombinácii s veľkými cyklo manévrami, na ktorých sa môže zúčastniť aj verejnosť, vrátane rodinnej súťaže, má za cieľ podporiť uvedomenie si, že dôležité historické udalosti sa udiali tesne vedľa nás. Toto podujatie bude tiež atraktívne pre miestnych obyvateľov a svojou veľkolepou povahou sa ľahko spropaguje v televízii, i na partnerských webových stránkach. Na druhej strane veľké cyklo manévre prispejú k formovaniu občianskeho vlasteneckého postoja, založeného na ideách fyzickej kultúry a rešpektovaní úcty k prírode, v ktorej žijeme. Organizovaný a usmernený cestovný ruch je najlepší spôsob, ako chrániť lesné oblasti pred agresívnymi motorkami a štvorkolkami, čo je vážny a v praxi stále nevyriešený problém v celej pohraničnej oblasti. Príprava špecianej mapy pre cykloturistiku, ktorá bude obsahovať veľké množstvo historických, etnografických, kultúrnych a iných informácií, s využitím
cez smartphone, umožní nielen skutočnú podporu cykloturistiky v Ambicióznom turistickom ruchu /=ZAT/, ale výrazne vylepší aj prebiehajúcu aktivitu Deň cyklistiky. V priebehu niekoľkých rokov získajú študenti škôl z gmin ZAT a iných škôl vedomosti o krajine v mieste ich pobytu a okolí vďaka pripravenej mape, ktorá pomôže chrániť prírodné a kultúrne dedičstvo.