Spomienky maršala Andreja Antonoviča Grečka a Generálmajora Vasilija Fjodoroviča Gladkova

Okres Snina v období druhej svetovej vojny II.

V minulom príspevku som zosumarizoval informácie týkajúce sa bojov v priestore Ruského sedla. Článok skončil schválne spomenutím obce Stakčín. Tento príspevok bude teda nadväzujúci a bude sa venovať bojom v priestoroch Sniny. Autentické informácie o týchto bojoch poskytuje knižná publikácia „Stakčín“ z roku 1969.

Po obsadení obcí dnešného Sninského okresu ležiacich severne od obce Stakčín sa frontová línia ustálila na čiare kóty 552 Maňov, kóty 494 Javorovec, chotára Chotina a kóty  404 Rovenky  (dnes Rovienky).  7. Októbra o pol deviatej hodine ráno začalo sovietske letectvo bombardovať Stakčín, pretože v obci sa nachádzali nemecké muničné sklady. Letectvu sa podarilo zlikvidovať muničný sklad v „Kúte na Vyšenci“. Následkom bombardovania bolo zničených 41 domov, 4 občania boli zabití a dvaja ťažko ranení. V noci 24. októbra Nemci ustúpili. Pri ústupe podmínovali a zničili most cez rieku Cirocha.

Most v obci Stakčín, neskôr zničený nemeckým vojskom

Most v obci Stakčín, neskôr zničený nemeckým vojskom

Generálmajor Gladkov vo svojom príspevku o krvavých bojoch píše:

318. novorosijská divízia, ktorej veliteľom bol autor týchto spomienok, v bojoch za obsadenie hlavného Karpatského hrebeňa patrila k 1. gardovej armáde 4. ukrajinského frontu. Zo začiatku pôsobila na pravom krídle a zvádzala ťažké boje pri Medzilaborciach, potom v strede na úseku Zvala – Ostružnica a nakoniec prešla na okraj ľavého krídla úseku juhozápadne od Runiny. Ráno 26. októbra 1944 divízia zasadila úder od východu, smerom na Stakčín, ovládla obce Príslop, Topoľu, horu Buková (dnes Bukovec), zdolala hrebeň Nastas a dostala sa k silne bránenému uzlu Stakčín, preťala cestu v smere Snina – Stakčín – Malé Berezné. Ďalšie pokusy pokračovať v postupe neboli úspešné a podľa rozkazu velenia prešla divízia k obrane na tomto úseku s cieľom neskoršieho prechodu do útoku smerom na Humenné. Divízia zaujala úsek, na ktorom sa v prvej svetovej vojne nachádzali v obrane vojská ruskej armády generála Brusilova. Na tomto úseku sa zachovala línia bývalých zákopov, v ktorých sa nachádzali nábojnice, medené kotlíky a iné predmety z vojny. Pred frontom divízie boli v obrane dva pešie pluky, a to 100. pešej divízie a jeden pluk 101. horskej streleckej nemeckej divízie. Prvú obranu nepriateľa na úseku Stakčín vybudovali troma líniami spojovacích zákopov s prechodmi k predným okrajom zamínovaných polí. Záloha nepriateľa, jeden peší pluk bol v Snine a peší prápor v Zemplínskych Hámroch… vedeli sme z dejín prvej svetovej vojny, že generál Kornilov, veliteľ divízie Brusilovej armády, prejavil iniciatívu útokom na Humenné, jeho divízia dostala sa však do obkľúčenia. Nepriateľ vtedy zaútočil z Malého Berezného na Stakčín do tylu Kornilovských vojsk a rozbil ich. Preto naša divízia zaujala obranné postavenie, majúc hlavné zoskupenie na pravom krídle, v úseku Stakčín. Pevne držiac obsadený úsek, naše vojská po celý čas viedli bojové operácie pre zlepšenie východiskového postavenia k útoku. Dňa 23. novembra prvá gardová armáda na ľavom krídle na úseku Ruskovce – Komárovce zasadila úder, pretrhla obranu Nemcov a začala rozvíjať nástup pozdĺž južných svahov východných Karpát, v smere na Michalovce. Ráno 25. novembra prešla do útoku naša divízia. 31. pluk zlomil odpor nepriateľa na kopcoch severne od Stakčína a začal obchádzať tento silne opevnený uzol. 39. pluk zrazil protivníka zo západného úbočia kóty 404 a začal z juhu obkľučovať Stakčín. V tomto čase 1. prápor 37. pluku kapitána Berezňák  ovládol na krídle i v tyle nepriateľa obec Zemplínske Hámre, zajal mínometnú batériu a zajal asi 100 vojakov tejto divízie. Medzi Sninou a Zemplínskymi Hámrami bola druhá obranná línia no Nemci sa tu neuchytili. Pod silnou ochrannou paľbou začali ústup na Humenné.“

Mapa bojov v okolí Stakčína a Sniny

Mapa bojov v okolí Stakčína a Sniny

Dňa 25. novembra 318. horská divízia generálmajora Gladkova dobila Stakčín. V ten istý deň vojská 3. horského streleckého zboru a 318. horskej divízie generálplukovníka Andreja Jakovleviča Vedenina oslobodili Sninu.  Nepriateľ mal vybudované obranné postavenia v priestore medzi Sninou a obcami Pichné a Pčolinné ako aj v lokalite „pod Maguričou“ medzi Sninou a Stakčínom. Nemecké vojská pri svojom ústupe zničili most cez rieku Cirocha a podľa spomienok miestnych obyvateľov vypálili pohostinstvo židovského obchodníka Emila Grünsteina.

Most v meste Snina, neskôr zničený nemeckým vojskom

Most v meste Snina, neskôr zničený nemeckým vojskom

Boje o Sninu opisuje maršál Grečko slovami:

„V ten istý deň, 25. novembra, začali prenasledovať nepriateľa zväzky 3. horského zboru. Útok sa rozvinul na celom 100-kilometrovom fronte.  Predsunutý oddiel 318. horskej divízie narazil za postupu horskou dolinou na tvrdý odpor pri Snine, kde bol vybudovaný silne opevnený oporný bod, chrániaci prístupy k Humennému. Veliteľ oddielu sa rozhodol, že nepriateľa obíde a zničí. Sprava, na severozápadnom okraji Sniny, bojovala 213. samostatná prieskumná rota. Zľava, na juhozápadnom okraji obce, útočila strelecká rota. Zvyšok útočil čelne. Kombinovaným úderom rozdrvil predsunutý oddiel nepriateľa a obsadil Sninu.“

Boje v priestore Sniny

Boje v priestore Sniny

Bojovalo sa tvrdo o každú piaď zeme. Len v bojoch o Stakčín padlo 218 sovietskych vojakov. Dňa 26.11.1944 bolo oslobodené mesto Humenné a tým sa končí obdobie bojov druhej svetovej vojny v dnešnom okrese Snina.

Čiara frontovej línie 1.12.1944 tesne po oslobodení vtedajšieho Humenského okresu

Čiara frontovej línie 1.12.1944 tesne po oslobodení vtedajšieho Humenského okresu

O krutosti bojov svedčí aj tento zoznam škôd v dnešnom Sninskom okrese:

– zničená železničná trať Humenné – Stakčín
– 918 totálne zničených domov
– 2217 ťažko zničených domov
– 11 obcí zničených na 90%
– 14 obcí zničených na 50%
– 55 zničených mostov
– 250 zabitých civilistov a 180 civilistov vážne zranených
– 186 vdov a 142 sirôt
– 137 mužov padlo v odboji

Spracoval:
Ing. Radovan Vrabeľ

Zdroje:

  1. Stakčín., Š. Terek, J. Prislupský., 1969
  2. Z dejín Sniny a okolia., L.Hoffmann, A. Stankovský., 83-008-76
  3. armchairgeneral.com/rkkaww2/maps/1944SW/4UF/CZ/318MnRD_Laborec_river_bdb25_Nov25_44.jpg
  4. http://www.iabsi.com/gen/public/military__carpatho.htm
  5. https://www.darabanth.com/en/online-auction/273/categories~Postcards/Kingdom-of-Hungary~200003/Takcsany-Stakcin-Ciroka-hid-Grof-Wenckheim-kastely-bridge-castle-EB~II1394050/
  6. http://armchairgeneral.com/rkkaww2/maps/1944SW/4UF/CZ/Karpaty_Levchenko_8_44.jpg
  7. http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Korps/Karte/XI1244.jpg
  8. Európska zberateľská spoločnosť., súkromný archív Mgr. Jána Bocana