Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020

Mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/II/B/0154 „Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou“ – „Podróże między historią a współczesnością“

 Mikroprojekt

    č. INT/EK/KAR/1/II/B/0154

 „Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou“ 

„Podróże między historią a współczesnością“

je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020

 

Oprávnené výdavky Klub vojenskej histórie a strelecký klub Hodošík, o.z.:

Európsky fond regionálneho rozvoja: 13 463, 94 € – 85%

Národné spolufinancovanie – prostriedky zo štátneho rozpočtu: 1583, 99 € – 10%

Vlastný vklad Klub vojenskej histórie a strelecký klub Hodošík, o.z.: 792, 01 €  – 5%

Spolu: 15 839, 94 €  – 100%

Celková hodnota mikroprojektu: 110 100,99 € /100%/

Podiel KVH a strelecký klun Hodošík, o.z.: 15 839, 94 € /14,39%/

Vedúci partner – žiadateľ / Partner wiodący :
wnioskodawca Gmina Besko

Číslo mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/II/B/0154

Názov mikroprojektu / Tytuł mikroprojektu Podróże między historią a współczesnością:
Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou

Prioritná os / Oś priorytetowa:
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ / Cel szczegółowy:
Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Kód intervencie / Kod interwencji:
095. Rozvoj a podpora verejných služieb v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva

Typ mikroprojektu / Typ mikroprojektu:
spoločný / wspólny

Obdobie realizácie mikroprojektu / Okres realizacji mikroprojektu:
07-2018 – 06-2019

Hlavný cieľ mikroprojektu a spôsob, akým prispieva k realizácii špecifického cieľa programu / Cel ogólny mikroprojektu oraz sposób w jaki przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu:
Celkovým cieľom projektu je vytvorenie, podpora a rozvoj existujúcich turistických atrakcií založených na prírodných hodnotách Prielomov Wisłoka, bohatej histórii a kultúrnom dedičstve, založenom na slovenských skúsenostiach z okolia Sniny. Plánovaná rekonštrukcia bitky z prvej svetovej vojny v Mymoni v kombinácii s veľkými cyklo manévrami, na ktorých sa môže zúčastniť aj verejnosť, vrátane rodinnej súťaže, má za cieľ podporiť uvedomenie si, že dôležité historické udalosti sa udiali tesne vedľa nás. Toto podujatie bude tiež atraktívne pre miestnych obyvateľov a svojou veľkolepou povahou sa ľahko spropaguje v televízii, i na partnerských webových stránkach. Na druhej strane veľké cyklo manévre prispejú k formovaniu občianskeho vlasteneckého postoja, založeného na ideách fyzickej kultúry a rešpektovaní úcty k prírode, v ktorej žijeme. Organizovaný a usmernený cestovný ruch je najlepší spôsob, ako chrániť lesné oblasti pred agresívnymi motorkami a štvorkolkami, čo je vážny a v praxi stále nevyriešený problém v celej pohraničnej oblasti. Príprava špecianej mapy pre cykloturistiku, ktorá bude obsahovať veľké množstvo historických, etnografických, kultúrnych a iných informácií, s využitím
cez smartphone, umožní nielen skutočnú podporu cykloturistiky v Ambicióznom turistickom ruchu /=ZAT/, ale výrazne vylepší aj prebiehajúcu aktivitu Deň cyklistiky. V priebehu niekoľkých rokov získajú študenti škôl z gmin ZAT a iných škôl vedomosti o krajine v mieste ich pobytu a okolí vďaka pripravenej mape, ktorá pomôže chrániť prírodné a kultúrne dedičstvo.

Vykonané akcie, nácviky  a podujatia:

Klub vojenskej histórie a strelecký klub Hodošík v spolupráci s Detskou organizáciou Fénix, o.z. a vedúcim partnerom Gmina Besko v rámci projektu „Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou“, cezhraničná spolupráca Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, projekt č. INT/EK/KAR/1/II/B/0154 pripravil a vykonal nasledujúce akcie, nácviky a podujatia:

10-12.05.2019
Klub zorganizoval nácvik a prípravu pre ukážku historických bojov v Poľsku, okolie mesta Beska. Riešil sa najmä scenár pripravovanej ukážky, použitie vojnovej techniky, uniforiem, ústrojenstva a pod. Taktiež boli vykonané odborné prednášky so zameraním na históriu gorlických operácii v Poľsku. Spoluprácia poľských a slovenských expertov z oblasti histórie 1. sv. vojny a odborníkov so skúsenosťami s prípravou podobných historických udalostí mali veľký prínos pre prípravu podujatia.

17-18.05.2019
Klub zorganizoval nácvik a prípravu pre ukážku historických bojov na Slovensku, v obci Stakčín. Riešil sa scenár pripravovanej ukážky, použitie vojnovej techniky, uniforiem, ústrojenstva, dolaďovali sa detaily prípravy a pod. Taktiež boli vykonané odborné prednášky so zameraním na históriu 1. sv. vojny na severovýchode Slovenska, okolie Sniny a Medzilaboriec. Spoluprácia poľských a slovenských expertov z oblasti histórie 1. sv. vojny a odborníkov so skúsenosťami s prípravou podobných historických udalostí mali veľký prínos pre prípravu podujatia.

26.05.2019
Dňa 26.05.2019 sa klub zúčastnil na príprave a realizácii historického podujatia s názvom Mymoń 1915. Pripravované podujatie bolo výsledkom ročnej spolupráce v rámci projektu, počas ktorého prebiehali technické nácviky ako aj organizačné prípravy všetkých zúčastnených. Klub svojimi poznatkami a skúsenosťami pri organizovaní  podobných akcií prispel k úspešnej realizácii podujatia, kde ľudia mohli vidieť inscenáciu bojov z 1.sv. vojny, delostrelecké výstrely, zákopy, vzdušné súboje lietadiel z 1. sv. vojny, pyrotechnické efekty, dobové uniformy, zbrane z obdobia 1. sv. vojny a veľa iného.

07.06.2019
Dňa 07.06.2019 sme sa zúčastnili záverečnej konferencie v Poľsku, kde sme zhodnotili výsledky projektu, jeho priebeh vrátane realizácie jednotlivých úloh. Diskutovali sme aj o udržateľnosti projektu a o možnej spolupráci v budúcnosti.

Veríme, že takáto blízka spolupráca s našimi partnermi z Poľska a Slovenska bude pokračovať i naďalej a divákom takýmto spôsobom aspoň z časti priblížime krutosť a nezmyselnosť vojnových konfliktov.

Prednášky k stiahnutiu:

Klub vojenskej histórie Hodošík (cca 120 MB)

Boje na severovýchode slovenska v rokoch 1914-1915 (cca 105 MB)

Pevnosť Przemyśl POČAS OBLIEHANIA I, II (cca 27 MB)

Fotografie z jednotlivých podujatí nájdete v našej fotogalérii: