Členstvo

Uchádzač o členstvo v KVH a strelecký klub Hodošík, vyplní prihlášku a zašle ju na adresu klubu spolu s fotografiou formátu 3 x 3,5 cm. O prijatí nového člena rozhodne predsedníctvo, ktoré následne informuje uchádzača o výsledku hlasovania. Po schválení uchádzača o členstvo je potrebné zaplatiť členské do 7 pracovných dní od prijatia za člena. Po prijatí členského príspevku bude členovi zaslaný členský preukaz.

V prípade potreby je možné na požiadanie vystaviť členovi potvrdenie o členstve v klube, ktoré je potrebné na získanie, alebo rozšírenie zbrojného preukazu  skupiny E (držanie zbrane a streliva na športové účely) .

Členské na rok 2024 bolo valným zhromaždením stanovené na 30 eur. Členské je potrebné uhradiť do 31.1. 


POZOR ZMENA !!!
Na valnom zhromaždení 09.12.2023 bolo rozhodnuté, že s platnosťou od 01.01.2024 musí každý nový uchádzač o členstvo v klube zaplatiť v prvom roku okrem členského poplatku 30 Eur aj zápisné vo výške 50 Eur. Zápisné sa platí jednorázovo pri vstupe do klubu, následne je uhrádzaný iba členský poplatok 30 Eur/ rok. V prípade zrušenia členstva v klube sa zápisné nevracia.

 

Členský príspevok/ zápisné je možné uhradiť na účet klubu IBAN SK2183300000002401141110. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko.  Ďalšou možnosťou je platba v hotovosti členovi predsedníctva.

V prípade neuhradenia členského príspevku do stanoveného termínu, členstvo v klube zaniká.