Členstvo

Uchádzač o členstvo v KVH a strelecký klub Hodošík, vyplní prihlášku a zašle ju na adresu klubu spolu s fotografiou formátu 3 x 3,5 cm. O prijatí nového člena rozhodne predsedníctvo, ktoré následne informuje uchádzača o výsledku hlasovania. Po schválení uchádzača o členstvo je potrebné zaplatiť členské do 7 pracovných dní od prijatia za člena. Po prijatí členského príspevku bude členovi zaslaný členský preukaz.

V prípade potreby je možné na požiadanie vystaviť členovi potvrdenie o členstve v klube, ktoré je potrebné na získanie, alebo rozšírenie zbrojného preukazu  skupiny E (držanie zbrane a streliva na športové účely) .

Členské na rok 2023 bolo valným zhromaždením stanovené na 30 eur. Prvý poplatok platí do konca kalendárneho roka. Další je potrebné zaplatiť do 31.1.

Členský príspevok je možné uhradiť zaslaním peňazí na účet klubu IBAN SK2183300000002401141110. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko.  Ďalšou možnosťou je platba v hotovosti členovi predsedníctva.

V prípade neuhradenia členského príspevku do stanoveného termínu, členstvo v klube zaniká.